Συντήρηση Οδικού Δικτύου Νοτίου Τμήματος Χίου

Έργο Συντήρηση Οδικού Δικτύου Νοτίου Τμήματος Νήσου Χίου
Τύπος Έργο Οδοποιίας

Το έργο αφορά την συντήρηση του Επαρχιακού και Εθνικού οδικού δικτύου της Νότιας Χίου. Πιο συγκεκριμένα µεγάλο µέρος των εργασιών πραγματοποιήθηκαν στην Ε̟παρχιακή οδό Θολο̟ποτάµι – Παναγιά Σικελιά. Ε̟πίσης ασφαλτοστρώθηκαν τµήματα από Θολο̟ποταμίου –Αρμολίων ως Σικελιά, που είχαν υποστεί φθορές. Εργασίες ασφαλτόστρωσης µε στρώση κυκλοφορίας, λόγω εκτεταμένης φθοράς της υφιστάμενης ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, καθώς και αποκατάσταση καθισμάτων της οδού (που περιλαμβάνει κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης) έγιναν και σε άλλα τμήματα του οδικού δικτύου που έχουν υποστεί φθορές και αυτά είναι: τμήματα των Ε̟παρχιακών οδών Αρμόλια – Βέσσα – Παραλία Λιθίου, Βέσσα – Ελάτα, Μυρμήγκι – Διδύμα, Πυργί – Ολύμποι.

Αναλυτικότερα, οι εργασίες που εκτελέστηκαν αφορούν τοπικές ασφαλτοστρώσεις που συμπεριλάμβαναν και τοπικές αποξέσεις κατά τις εντολές τις επίβλεψης και αποκαταστάσεις καθισμάτων ασφαλτοτάπητα με κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης ανά περίπτωση. Επίσης έγιναν έργα ανάσχεσης καταπτώσεων πρανών είτε με κατασκευή τοιχίων (βραχοπαγίδες), είτε συρματοκιβωτίων, είτε λιθορριπής προστασίας πρανών σε συνδυασμό με κατασκευή γραμμικών στραγγιστηριών ανά περίπτωση. Καθαρισμός τάφρων έγινε κυρίως στα τμήματα Αρµόλια – Βέσσα και Λιμένας- Αγία Ειρήνη – Βέσσα. Άρση καταπτώσεων έγιναν ανά περίπτωση σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Επίσης πραγματοποιήθηκαν εργασίες Σήμανσης με διαγράμμιση οδοστρώματος με αντανακλαστική βαφή πάχους 0,20 m στις οριογραμμές και διπλή 0,12 m στον άξονα. Τέλος Οι εργασίες ασφάλισης περιελάμβαναν την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδού ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W2, επιλεγμένες θέσεις σύμφωνα με οδηγίες της υπηρεσίας.