Ξενοδοχειακό Κατάλυμα Κατασκευή Προσωρινής Ράμπας Προσαιγιάλωσης Πλωτού Μέσου Κατασκευή Προσωρινής Ράμπας Προσαιγιάλωσης Πλωτού Μέσου Αποπεράτωση Σχολικού Κέντρου Καμποχώρων Αποπεράτωση Επέκτασης Παραλιακού Δρόμου Κοινότητας Λαγκάδας

Για Κατασκευή Πεζόδρομου
Ανέγερση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Χίου Διαμόρφωση Ναυτικού Εκπαιδευτηρίου Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου Ναυτικού Εκπαιδευτηρίου Ξενοδοχειακό Κατάλυμα Βελτίωση Αγροτικού Οδικού Δικτύου Κατασκευή Κτιρίων Με Τη Μέθοδο Προκατασκευής Αποκατάσταση Κρηπιδώματος Κεντρικού Λιμένα Χίου Αποσυναρμολόγηση Υφιστάμενης Αποθήκης & Κατασκευής Νέας