Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Χίου

Έργο Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ΣΜΑ Χιου
Τύπος Έργο Οδοποιίας – Ηλεκτρομηχανολογικό

Με την εκτέλεση του έργου έχει κατασκευαστεί σταθμός μεταφόρτωσης απορριμάτων, με τη δημιουργία δύο επιπέδων με υψομετρική διαφορά μεταξύ τους 4,80μ. περίπου και συνολική λειτουργική επιφάνεια περίπου 2.745,00 τ.μ. Τα απορριμματοφόρα οδηγούνται μέσω της ράμπας οπλισμένου σκυροδέματος στο άνω επίπεδο όπου πραγματοποιείται η εκφόρτωση στις χοάνες. Για την στήριξη του άνω επιπέδου έναντι του κάτω επιπέδου έχει κατασκευαστεί τοιχίο οπλισμένου σκυροδέματος. Τα δύο επίπεδα είναι περιφραγμένα με συρματόπλεγμα. Για τον φωτισμό του χώρου έχουν τοποθετηθεί φωτιστικά σώματα υψηλής πίεσης. Περιμετρικά του γηπέδου εγκατάστασης έχει πραγματοποιηθεί φύτευση σύμφωνα με τα σχέδια προκειμένου να μειωθεί τυχόν οπτική όχληση. Τέλος έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες βελτίωσης του δασικού δρόμου πρόσβασης με την εξομάλυνση της κατά μήκους κλίσης του και την ασφαλτόστρωση του.