Κατασκευή Προσωρινής Ράμπας Προσαιγιάλωσης Πλωτού Μέσου Για Την Εκφόρτωση Οχημάτων Μεταφοράς Εξαρτημάτων Αιολικού Πάρκου

Έργο Κατασκευή Προσωρινής Ράμπας Προσαιγιάλωσης Πλωτού Μέσου Για Την Εκφόρτωση Οχημάτων Μεταφοράς Εξαρτημάτων Αιολικού Πάρκου
Τύπος Έργο Υποδομής

Κατασκευή προσωρινής ράμπας προσαιγιάλωσης πλωτού μέσου για την εκφόρτωση οχημάτων μεταφοράς εξαρτημάτων αιολικού πάρκου με χρήση προκατασκευασμένων στοιχείων (εύκαμπτα τσιμεντοστρώματα). Χρησιμοποιήθηκε για την ασφαλή εκφόρτωση και φόρτωση βαρέων μηχανημάτων, υλικών και προσωπικού των οποίων η πρόσβαση στο σημείο του έργου, ήταν αδύνατη ή ασύμφορη μέσω του συμβατικού οδικού δικτύου. Η ράμπα δομήθηκε ως πρίσμα από γεώσακους πληρωνόμενους με κοκκώδη υλικά και εύκαμπτα τσιμεντοστρώματα εξ’ οπλισμένου σκυροδέματος ποιότητας C30/37 που διαμορφώνουν την άνω επιφάνεια και περιβάλλουν την περίμετρο της ράμπας Τοποθετήθηκαν επίσης ως στρώση κυκλοφορίας, μεταλλικά χαλύβδινα ελάσματα βαρέως τύπου πάχους 20mm. Όλα τα υλικά της κατασκευής είναι ανακυκλούμενα ή/και επαναχρησιμοποιήσιμα.

Μετά τη χρήση της η ράμπα μπορεί να απεγκατασταθεί.