Επισκευαστικές Εργασίες Όψεων Οικοδομής

Έργο Επισκευαστικές Εργασίες Όψεων Οικοδομής
Τύπος Έργο Οικοδομικό

Με την έναρξη των εργασιών πραγματοποιήθηκαν εργασίες απομάκρυνσης όλων των σαθρών και σπασμένων επιχρισμάτων στη πίσω όψη του κτιρίου και σε όσους χώρους απαιτήθηκε, καθώς και επισκευή αυτών με την εφαρμογή επισκευαστικού κονιάματος. Επίσης και ιδιαίτερα μετά την αποκάλυψη του οξειδωμένου τμήματος του μεταλλικού οπλισμού, για την επισκευή του χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοειδής, αντιοξειδωτική επίστρωση. Έτσι δόθηκε ολοκληρωμένη λύση παρέχοντας άριστη προστασία έναντι της διάβρωσης του μεταλλικού οπλισμού και εξασφαλίζοντας απόλυτη στεγανοποίηση.

Για να δοθεί ολοκληρωμένη λύση παρέχοντας άριστη προστασία έναντι της διάβρωσης του μεταλλικού οπλισμού και εξασφαλίζοντας απόλυτη στεγανοποίηση, χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοειδής συνθετικά τροποποιημένη αντιοξειδωτική επίστρωση η οποία λειτουργεί σαν φράγμα έναντι του νερού, των χλωριδίων και του διοξειδίου του άνθρακα. H παραπάνω εργασία αποτέλεσε καλό συγκολλητικό στρώμα για τις επόμενες στρώσεις τσιμέντου και εποξειδικού επισκευαστικού κονιάματος που χρησιμοποιήθηκαν. Έπειτα χρησιμοποιήθηκε υψηλής ποιότητας θιξοτροπική κονία η οποία περιέχει τσιμέντο, προσεκτικά διαβαθμισμένη άμμο με μεγάλη αναλογία ρητινών, συνθετικών ινών και προσμίκτων για την αναπλήρωση ελλείποντος σκυροδέματος ανεξάρτητα από το πάχος και για την προστασία επιφανειών σκυροδέματος. Αφού έγιναν όλες οι εργασίες επισκευής το συνεργείο συνέχισε με τις εργασίες εξωτερικών επιχρισμάτων για να εξομαλυνθούν όλες οι επιφάνειες των εξωτερικών όψεων της οικοδομής. , και ακολούθησαν εργασίες προετοιμασίας για εξωτερικούς χρωματισμούς για τη βελτίωση όψεων της οικοδομής. Χρησιμοποιήθηκαν ακρυλικά, ειδικά θερμοπροστατευτικά & μονωτικά χρώματα εξωτερικών τοίχων με θερμομονωτικές ιδιότητες, συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμηση ενέργειας. Σε τελικό στάδιο εργασιών έγιναν εργασίες κατασκευής πεζοδρομίου και εφαρμογή επισκευαστικού κονιάματος κλιμάκων ανόδου με τη χρήση ελαφράς εύκαμπτης, σφραγιστικής, στεγανωτικής και προστατευτικής ρητινικής τσιμεντοκονίας δύο συστατικών. Έτσι επετεύχθητε εξυγίανση επιφανειών σκυροδέματος με προστατευτική και στεγανωτική στρώση.