Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου Βασιλειώνικο

Έργο Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου
Τύπος Έργο Οδοποιίας

Στο έργο αυτό εκτελέστηκαν χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης σκάφης και ακολούθησαν εργασίες επίστρωσης με θραυστό υλικό οδοστρωσίας και τέλος ασφαλτικές εργασίες.

Για τη διαμόρφωση σκάφης των χωματουργικών απαιτήθηκαν τοπικές εκσκαφές και επιχώσεις με τις απαιτούμενες συμπυκνώσεις όπου κρίθηκε απαραίτητο. Εκτελέστηκαν εργασίες επίστρωσης με θραυστό υλικό οδοστρωσίας για την σταθεροποίηση της επιφάνειας έδρασης του καταστρώματος Τέλος ακολούθησε προεπάλειψη ασφαλτικού γαλακτώματος βελτιώνοντας έτσι την πρόσφυση της ασφάλτου επί των αδρανών υλικών, και εξαλείφοντας τον κίνδυνο «αποφλοίωσης» της ασφάλτου από την επιφάνειά τους και οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με τη διάστρωση ασφαλτοτάπητα.