Υγεία & Ασφάλεια

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η πολιτική Υγείας και Ασφάλειας της εταιρίας διέπεται από τις αρχές και τις πεποιθήσεις της διοίκησης, σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και συμπεριλαμβάνει τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείριση της υγείας και ασφάλειας. Οι κατευθύνσεις αυτές που αφορούν σπουδαία ζητήματα που άπτονται των θεμάτων ασφαλείας, είναι η βάση σχεδιασμού και ελέγχου για την υγεία και την ασφάλεια των εμπλεκομένων στη λειτουργία της εταιρίας καθώς και η βάση αναφοράς για επικοινωνία των διαφόρων επιπέδων διοίκησης της, σε ότι αφορά τα θέματα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Η πολιτική για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και το πρότυπο ISO 45001:2018 ..

Η εταιρία αναγνωρίζει ότι οι δραστηριότητές της ενέχουν σημαντικούς κινδύνους για την Υγεία και Ασφάλεια. Γι αυτό το λόγο είναι ζωτικής σημασίας όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη λειτουργία της να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα και να δρουν έτσι ώστε να προστατεύεται το προσωπικό από κάθε κίνδυνο.

Η εταιρία δεσμεύεται να δραστηριοποιείται πάντα με σεβασμό στην Υγεία και στην Ασφάλεια όλων των προσώπων που μπορεί να επηρεαστούν από τη λειτουργία της (προσωπικό, πελάτες, πολίτες) με σκοπό να αποτρέψει οποιονδήποτε κίνδυνο για την υγεία και ασφάλειά τους.

euro cert 45001