Περιβαλλοντική Πολιτική

perivallontiki politiki

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εταιρία έχει καθορίσει την περιβαλλοντική πολιτική της, σε συνάφεια με τη φύση της, το μέγεθος της και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δραστηριότητας της και περιλαμβάνει δέσμευση για διαρκή βελτίωση, για πρόληψη της ρύπανσης και για εφαρμογή του υπάρχοντος νομικού πλαισίου μέσω της εφαρμογής Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015.

Η περιβαλλοντική πολιτική γνωστοποιείται στους εργαζόμενους, με ανάρτηση της στο χώρο εργασίας, καθώς και μέσα από τις συναντήσεις του προέδρου της με τους εργαζόμενους, ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι κατανοητή σ’ αυτούς.

Η ΠΥΛΩΝΑΣ Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι μπορεί η ίδια να αποτελεί πηγή ρύπανσης, δεσμεύεται:

  • Να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζει.
  • Να επιτυγχάνονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι και σκοποί με την καθιέρωση προγραμμάτων.
  • Να παρέχει κατάλληλη περιβαλλοντική εκπαίδευση στους εργαζόμενους.