Διαμόρφωση Αύλειου Χώρου Καταστημάτων

Έργο Διαμόρφωση Αύλειου Χώρου Καταστημάτων
Τύπος Έργο Οδοποιίας

Το έργο αφορά τη διαμόρφωση του εμπρόσθιου αύλειου χώρου καταστημάτων. Συγκεκριμένα εκτελέστηκαν:

  • Γενικές χωματουργικές εργασίες με τις απαιτούμενες συμπυκνώσεις όπου απαιτήθηκαν.
  • Διάστρωση εξυγιαντικής στρώσης για την σταθεροποίηση της επιφάνειας έδρασης του καταστρώματος.
  • Ασφαλτικές εργασίες με Ασφαλτική προεπάλειψη σε όλη την επιφάνεια στρώσης & διάστρωση Ασφαλτοτάπητα κλειστής συνθέσεως.