Διαμόρφωση – Ασφαλτόστρωση Σε Προαύλιο Χώρο Σούπερ Μάρκετ

Έργο Διαμόρφωση – Ασφαλτόστρωση σε προαύλιο χώρο Καταστήματος Σούπερ Μάρκετ
Τύπος Έργο Οδοποιίας

Αρχικά πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποξήλωσης με χρήση ειδικών μηχανημάτων, παλαιού ασφαλτοτάπητα και στρώσεων οδοστρωσίας, για τη βέλτιστη προσαρμογή της νέας ασφάλτου εντός του ορίου του ήδη διαμορφωμένου χώρου. Για τη διαμόρφωση σκάφης απαιτήθηκαν εκσκαφές και τοπικές επιχώσεις με τις απαιτούμενες συμπυκνώσεις όπου κρίθηκε απαραίτητο. Στη συνέχεια εκτελέστηκαν εργασίες επίστρωσης με θραυστό υλικό οδοστρωσίας για την σταθεροποίηση της επιφάνειας έδρασης τους. Σε όλη την ανασφάλτωτη επιφάνεια έκτασης 385,00 τ.μ. εκτελέστηκαν εργασίες προεπάλειψης ασφαλτικού γαλακτώματος και ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης σε όλη την επιφάνεια στρώσης και οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με τη διάστρωση ασφαλτοτάπητα