Διαμόρφωση Απαλλοτριωθείσας Περιοχής Αερολιμένα Χίου

Έργο Διαμόρφωση και περίφραξη απαλλοτριωθείσας περιοχής στον Κρατικό Αερολιμένα Χίου
Τύπος Έργο Οικοδομικό

Η παρούσα εργολαβία αφορά εργασίες καθορισμού της νέας απαλλοτριωθείσας περιοχής, εκτάσεως 75.000,00 τ.μ. περίπου, καθώς και στην περίφραξη αυτής. Το τμήμα της περίφραξης που κατασκευάστηκε έχει μήκος 1.200,00 μ. περίπου.

Με την έναρξη των εργασιών εκδόθηκε από την ΥΠΑ/Δ.Τ.Υ. η “άδεια κατεδαφίσεων”, και ακολούθησε ο καθαρισμός της απαλλοτριωθείσας περιοχής, που περιλάμβανε καθαίρεση όλων των κτισμάτων, εκρίζωση θάμνων και δέντρων ,απομάκρυνση φυτικών γαιών, την συγκέντρωση των προϊόντων εκσκαφής και τις κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΤΕΠ 02.01.02.00 και των περιβαλλοντικών όρων της μελέτης του έργου.

Στη δυτική πλευρά της απαλλοτριωθείσας περιοχής, τοποθετήθηκε περίφραξη σε γραμμή παράλληλη προς τα όρια της απαλλοτρίωσης, σε απόσταση 9,00 μέτρων περίπου εσωτερικά αυτών, έτσι ώστε η οδός Ιωάννη Χρήστου, η οποία επεκτάθηκε και έτμησε την Αερ. Ροδοκανάκη. Συγκεκριμένα θα κατασκευάστηκαν οι εξής τύπου περίφραξης:

  • Περίφραξη με σιδηροσωλήνες και συρματόπλεγμα
  • Το μήκος αυτού του τύπου περίφραξης είναι περίπου 700 μέτρα.
  • Περίφραξη με πασσάλους διατομής Γ

Το μήκος αυτού του τύπου περίφραξης είναι περίπου 500 μέτρα.

Για την κατά το δυνατόν καλύτερη προστασία από τη διάβρωση, οι γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες της περίφραξης αρχικά πραγματοποιήθηκε ελαιοχρωματισμός των επιφανειών με αστάρι και στη συνέχεια ελαιόχρωμα.